D – Io vo.
U – Perchè fai questa scelta? Non sai che mondo ti aspetta fuori da questa macchina. Tu Erri.
D – Erri Potter!
U – No, tu Erri.
D – Erri de Luca!
U – No, tu Erri.
D – Io Selli.
U – Piacere.